1. Privacywet

De Mensen NV, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0474.766.993 (hierna “wij” of “ons”), uitbater van de website “tatytravels.be” (hierna “Website”), verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”) te respecteren. 

De Privacywet kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Privacycommissie”): privacycommission.be. 
 

2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt via de Website?

2.1. Gegevens die u ons zelf meedeelt

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten aangeboden via de Website (hierna “Dienst(en)”), is het mogelijk dat wij u verzoeken ons een aantal persoonsgegevens mee te delen, zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en/of andere persoonlijke gegevens.

Sommige persoonsgegevens dient u verplicht mee te delen opdat u gebruik zou kunnen maken van de Dienst(en). Ofwel worden die verplicht mee te delen gegevens aangeduid middels een asterisk (*), ofwel op een andere wijze aangeduid op het elektronisch invulformulier. De overige gegevens zijn facultatief mee te delen.

2.2. Gegevens automatisch verzameld bij het gebruik van onze Website

Het is eveneens mogelijk dat, terwijl u gebruik maakt van onze Website, bepaalde cookies worden verzonden, via dewelke onder meer bepaalde gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze Website kunnen worden verzameld. Meer informatie betreffende ons cookiebeleid kan u terugvinden via: Cookiebeleid
 

3. Voor welke doeleinden worden de via de Website verzamelde gegevens verwerkt?

De doeleinden waarvoor uw gegevens via de Website worden verzameld en verwerkt, zijn de volgende:

3.1. Gegevens die u ons zelf meedeelt:

 • Om u de gevraagde Dienst(en) te kunnen leveren;
 • Om bijkomende informatie op te vragen met het oog op een zo optimaal mogelijke levering van de gevraagde Dienst(en);
 • Om u in te lichten over eventuele wijzigingen met betrekking tot de Dienst(en);
 • Om u te informeren over andere producten of diensten gelijkaardig aan of verbonden met de Dienst(en) die u reeds eerder heeft gevraagd, aangeboden door ons of met ons verbonden vennootschappen.

3.2. Gegevens automatisch verzameld bij het gebruik van onze Website:

 • voor onderzoeks- en statistische doeleinden; 
 • om de inhoud en kwaliteit van de Website en de wijze waarop die wordt gepresenteerd aan gebruikers te verbeteren en te optimaliseren; 
 • voor het opstellen van collectieve profielen.

 

4. Opslag en doorgifte van uw gegevens

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden bewaard op beveiligde servers. Helaas is het uitwisselen van gegevens via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, kunnen we dit nooit absoluut garanderen. 

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van: 

 • Tatyana Beloy;
 • de beheerder van de server(s) van de Website;
 • dienstverleners (aanbieders van analyse-instrumenten) die ons helpen onze Website te verbeteren en te optimaliseren;
 • met ons verbonden* rechtspersonen;
 • onze algemene en bijzondere rechtsopvolgers.
   

5. Recht op toegang, correctie en verwijdering van uw gegevens

U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen. U dient ons daartoe een schrijven te richten, bij voorkeur per e-mail, gericht aan het adres vermeld onder hiernavolgend artikel 7. Opdat wij uw identiteit zouden kunnen controleren, wordt u verzocht bij dat schrijven een kopij te voegen van uw identiteitskaart. Nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd, delen wij u deze staat zo spoedig mogelijk mee. 

In het geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u ons uiteraard verzoeken om bedoelde gegevens te corrigeren. 

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze gegevensbestanden, verbinden wij ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de gevraagde verwijdering.
 

6. Aanvaarding en wijziging van ons Privacybeleid

Huidig Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van toepassing op onze Website en te allen tijde raadpleegbaar via [URL]. Iedere gebruiker wordt overeenkomstig geacht door het loutere gebruik van de Website de meest recente versie van het Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard. 

U aanvaardt dat wij huidig Privacybeleid te allen tijde mogen aanpassen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is steeds toegankelijk via [URL].
 

7. Contactgegevens

De Mensen NV
Wezembeekstraat 3, 1930 Zaventem
info@demensen.be